Kinesiologi – en vei til et bedre jeg?

Kinesiologi er en helhetlig terapiform for kropp og sinn. Kinesiologer kombinerer Østens kunnskaper om blant annet meridiansystemet og vestlig kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Tekst Marianne Elisabeth Henne

 Et viktig grunnlag for kinesiologen er mennesketstanker, følelser og følelsesmønstre, fysiske vaner og handlemønstre og at alle disse komponentene påvirker hverandre. Én del kan ikke fungere optimalt hvis en eller flere av de andre eri ubalanse.

Kinesiologer har en bred tilnærming til ulike kartleggingsteknikker.

Den norske kinesiologiforening (Dnkf) organiserer i dag flertallet av norskekinesiologer.
Foreninga har i mange år jobbet med å formulere en standard for god utdanning.
Kinesiologien omfatter mange ulike retninger, og Dnkf fungerer som en paraplyorganisa sjonfor disse.

I Norge er grunnutdanninga felles for alle retningene med mulighet for spesialistutdanning.

Utdanninga stiller krav om avlagte eksamener ianatomi og fysiologi i tillegg til VEKS-fag (vitenskap,
etikk, kommunikasjon og samfunnslære).

De som oppsøker en kinesiolog godkjent av Dnkf og registrert i Brønnøysundre gistrene,
skal være sikre på at vedkommende oppfyller kravene. Utdanninga er utviklet i samråd med og godkjent av Helsedirektoratet.

Styret i Dnkf består av seks medlemmer som brenner for faget og yrket.
Vi ønsker å være et komplementært tilbud til skolemedisinere fordi vi har andre innfallsvinkler til begrepet helse enn dem.

God helse mer enn symptomfrihet
Kinesiologi fungerer i utgangspunktet vel så mye forebyggende som tera peutisk. Vi tenker helhetlig og inkluderer kosthold, trivsel i jobb/studie/hjem, mosjons-/trengsvaner, søvn og en rekke andre faktorer.

En kinesiolog kan skreddersy behandlinga basert på hver enkelt klients anatomiske, fysiologiske, biokje miske og strukturelle tilstand. il dette tas i bruk en rekke teknikker, deriblant påvirkning av punkter som påvirker lymfesystemet og
blodsirkulasjon i kroppen, stressfrigjøring, 5-elementteorien og akupunktur. Mye av vår filosofi bygger på en østlig tilnærmingsmåte til hele mennesket.

Meridiansystemet
Kinesiologer mener at kroppens meridiansystem (hvor livsenergien Qi flyter) i stor grad påvirkes av vår fysiske, mentale og følelsesmessige balanse. Meridiansystemet ble første gangen utforsket og kartlagt for mer enn 5 000 år siden av kinesere
og danner utgangspunktet for tradisjonell akupunktur og den østlige filosofien om yin og yang; lys i mørket og mørket i lyset. Meridiansystemet er avhengig av balanse for å fungere optimalt, og alt som forrykker denne balansen, kan skape symptomer og etter hvert sykdom i kropp og sinn. For å gjenopprette balanse bruker kinesiologer akupressur, meridianmassasje og en rekke andre balanseringsmetoder.

Kinesiologien kommer opprinnelig fra USA. Kinesiologi betyr ”læren om bevegelse” og ble utviklet av kiropraktorer. De ønsket å kombinere ulike balanseringsformer for å gi klientene en langtidsvir-  kende, helhetlig og effektiv behandlingsform.

Kropp og sinn

Det er etter hvert en akseptert sannhet at vår kropp og vårt sinn påvirker hverandre, og med muskeltesting kan en kinesiolog kartlegge eventuelle ubalanser ysisk, mentalt, emosjonelt eller i meridianene .
Siden kroppen styres fra hjernen, bestemmer den musklenes tonus (spenning), organenes funksjoner og hormonenes samspill i kroppen. Muskeltesting er en metode for å identifisere ubalanser eller stress som har utspring i hjernen.

Hvorfor bør vi vite dette?

En vis mann sa en gang at vi ved å kjenne vår fortid kan bestemme vår framtid, og dette er noe av vår innfallsvinkel
til å realisere bedre helse. Kinesiologer er i liten grad opptatt av symptomer, da disse bare viser hvordan kropp/sinn takler stress her og nå. Vi er ”detektiver” iårsaksanalysse. Hvor har ubalansen sitt utspring, og
når startet den? Hvordan startet den, og hvordan kanvi hjelpe klienten til å finne balanse?
Eksempel fra egen praksis En kvinne kontaktet kinesiologen med store smerter i skuldrene. Hun jobbet selv innen skolemedisin og hadde allerede vært grundig utredet. Kvinnen hadde fått beskjed om at hun hadde ”frossen skulder” og at dette måtte gå over av seg selv. Muskeltesting identifiserte de involverte musklene i overarm og skulder, men de ble ikke prioritert å jobbe med. Under videre leting fant vi forskyvninger i en nakkevirvel. Det virket logisk at dette kunne være årsak til smertene, da nervestyring av skulderen  går via denne, men dettevar heller ikke årsaken. Ved nærmere tester fant vi 
utslag på flere nakkemus kler som var i ubalanse, og bak dette igjen lå en mengde vonde følelser!

Det viste seg at kvinnen i nærmere 20 år hadde gått i konstant frykt for å bli forlatt av sin mann. De hadde hatt et samlivsbrudd, og hun hadde de neste 20 årene strukket seg langt for å prestere maksimalt både hjemme og i arbeidslivet.
Hun hadde aldri forstått årsaken til at han forlot henne, og de hadde heller aldri snakket om dette. Da vi lette etter nye innfallsvinkler og ikke minst snakket om problemet, “slapp” stresset i kroppen hennes betraktelig. Da hun reiste seg fra benken, kunne hun bevege skuldrene langt  bedre, og smertene vardrastisk redusert uten at skuldrene var forsøkt balansert.
Dette kan virke som magi, men er det slett ikke. Svært mange plager kan ha følelsmessige eller psykiske årsaker, og vår jobb er å finne dem. Som kinesiolog føler jeg meg daglig ydmyk og takknemlig for å kunne bidra til andre menneskers velferd på denne måten.

Hva skjer når vi stresser?

Stress er ifølge mange forskere den nye folkesykdommen. Vi utsettes daglig for fysisk, kjemisk, psykisk og emosjonelt stress. Kinesiologi kan ikke gjøre noe med stress du har i livet, men vi kan gjøre noe med hvordan du forholder deg til stress.


Dnkf

Foreninga arbeider med å markedsføre kinesiologi samt å kvalitetssikre utdanninga. Vårt motto er ”sammen er vi sterke”, og
dette prøver vi å realisere i praksis både innad i styret  og ved å være et samlingspunkt og støtte for våre medlemmer. Vi markedsfører en rekke studiemoduler utviklet av norske og utenlandske foredragsholdere via instruktører over store deler av landet. Foreninga har en godkjenningsordning som blant annet er basert på at man må være registrert i
Brønnøysundregisteret. Registrering sikrer at klientene kan finne en anerkjent og dyktig kinesiolog.

Lære å leve!

De fleste som oppsøker en kinesiolog første gangen, kommer med spesifikke plager og symptomer. Det interessante er at de aller fleste etter noen balanseringer innser at de ikke bare har hatt en bedring av plagene og symptomene, de opplever også positive virkninger på hele sin livssituasjon. Dette skyldes at vi alltid tenker årsak og helhet, og det er viktig at klienten selv bidrar i sin tilfriskningsprosess. Som en ung kvinne sa til meg en gang: “Legene reddet nok livet mitt, men kinesiologien har lært meg å leve igjen!”

 Marianne Elisabeth Henne (f. 1962)
er leder i Den norske kinesiologiforening.
Hun er utdannet profesjonell kinesiolog og “nevrotrener”, muskelterapeut
og instruktør i kinesiologi og “nevrotrening”. Sistnevnte er en terapi
utviklet av Andrew Verity i Australia, hvor hovedsaken er å trene nervesystemet
til å finne nye og bedre løsninger på gamle, inngrodde vaner og
ubalanser. Henne har en variert utdanning fra flere land,
inkludert Spania, Italia og Danmark. Hun har praktisert
i 15 år og er daglig leder av Bergen Kinesiologi Senter,
hvor seks kinesiologer praktiserer. 

Her er artikkelen i Helsemagasinet VOF

Publisert/ published: 11-10-2017